Ontvang € 50,- cashback op uw aangekochte IDOL 4 + VR.

Vul onderstaand formulier in, upload de kassabon en ontvang € 50,- retour op uw rekening.

Formulier

Persoonlijke gegevens

 

Aankoop gegevens

* Het IMEI-nummer is te vinden op het doosje van je telefoon en op de kassabon van de winkel waar je het toestel gekocht hebt. 

Ja, Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Actievoorwaarden gelden de volgende definities:
Actie: promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden.
Actiegebied: het territorium binnen de Benelux waarbinnen de Actie plaatsvindt. De Actie heeft uitsluitend betrekking op (een) Actiemodel(len) aangekocht binnen het Actiegebied.
Actieperiode: de periode waarin de Actie loopt, zoals bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.
Actievoorwaarden: deze Algemene Actievoorwaarden, de Bijzondere Actievoorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden en bepalingen die Tech Data Nederland B.V. bekend heeft gemaakt of in de loop van de actie bekendmaakt op haar website of in het winkelpunt. Hierbij wordt verduidelijkt dat de Bijzondere Actievoorwaarden in geval van een verschil tussen beiden voorgaan op de Algemene Actievoorwaarden. De Actievoorwaarden zijn geldig voor consumentenacties georganiseerd door de Organisator.
Bijzondere Actievoorwaarden: de Bijzondere Actievoorwaarden welke één geheel vormen met deze Algemene Actievoorwaarden en tezamen met de Actie door de Organisator worden gepubliceerd voor een specifieke Actie.
Deelnamemateriaal: bijdragen van alle aard (waaronder: video’s, teksten, foto’s, audio, tekeningen, schilderijen,…) van Deelnemers in het kader van een Actie.
Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Algemene Actievoorwaarden ook toe is gerechtigd.
Organisator: Tech Data Nederland B.V., gevestigd te Tolnasingel 2, 2411 PV Bodegraven, handelend onder KvK-nummer XXXXXXXX
Voordeel: elk voordeel dat verkregen wordt bij een Actie, waaronder: een prijs, een cashback of een cadeau, zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden. Indien het een wedstrijd betreft, dan is de winnaar die Deelnemer die op de in de Bijzondere Actievoorwaarden vastgestelde wijze een prijs krijgt toegewezen.
Website: de website die gebruikt wordt in het kader van de Actie.

Artikel 2 – Deelname

 1. Iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of verblijfplaats in het Actiegebied, die ouder dan 18 jaar is op het moment van deelname, mag deelnemen aan de Actie. Organisator is gerechtigd hiervan bewijs te vragen.
 2. Voor deelname aan bepaalde Acties is registratie via de Website vereist. De registratie is kosteloos. De voorwaarden voor de registratie zijn te raadplegen via de Website. De bevestiging van de registratie zal worden bezorgd op het opgegeven (e-mail) adres.
 3. De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en adres in het Actiegebied. Deelnemers die onvolledige of valse (e-mail) adressen en / of namen gebruiken kunnen door de Organisator worden uitgesloten van deelname.
 4. Medewerkers van de Organisator, van aan de Organisator gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of het Voordeel of de (indirecte) aanbieder van het Voordeel betrokken zijn en hun respectieve medewerkers, zijn uitgesloten van deelname.
 5. In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoorwaarden is Organisator gerechtigd Deelnemers of groepen van Deelnemers uit te sluiten. Organisator is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de Deelnemer hiervan te informeren of tot bewijs dienaangaande te leveren.
 6. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
 7. De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de in de Bijzonder Actievoorwaarden beschreven wijze. Indien de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, of anderszins onvolledig zijn inzending inlevert, wordt hij zonder nader bericht uitgesloten van deelneming.
 8. Aan de deelname zijn geen kosten of voorwaarden verbonden, behoudens indien anders bepaalt in de Bijzondere Actievoorwaarden.
 9. De Deelnemer verklaart en garandeert dat het Deelnamemateriaal dat hij / zij aan de Organisator ter beschikking stelt in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de wet. In het bijzonder verklaart en garandeert de Deelnemer uitdrukkelijk dat het Deelnamemateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en niet kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is of kan zijn en evenmin misleidend of op enigerlei wijze onrechtmatig is of kan zijn. De Organisator kan, indien zij naar haar vrije oordeel meent dat dit gepast of nodig is om één van voornoemde redenen of elke andere geldige reden, het Deelnamemateriaal weigeren of verwijderen, zonder overleg met of goedkeuring van de Deelnemer.
 10. De Deelnemer draagt alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-) rechten op het Deelnamemateriaal uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk over aan de Organisator, (1) voor zolang de betreffende rechten gelden en (2) in de mate dit is toegestaan door de wet. Organisator mag het Deelnamemateriaal wereldwijd en onbeperkt exploiteren en in licentie geven via ieder denkbaar medium na afloop van de Actieperiode. Daarnaast doet de Deelnemer afstand van enig recht op vergoeding in verband met (de overdracht van) het Deelnamemateriaal.
 11. De Deelnemer kan slechts gedurende de Actieperiode aan de Organisator een verzoek doen tot verwijdering van zijn Deelnamemateriaal, waarna het betreffende Deelnamemateriaal zo spoedig mogelijk verwijderd zal worden. Dit verzoek leidt tot de ongeldigverklaring van de deelname in het kader waarvan het Deelnamemateriaal werd overgemaakt. De betreffende Deelnemer zal niet meer in aanmerking komen voor het Voordeel voor wat die deelname betreft.
 12. Indien een Deelnemer in strijd met de Actievoorwaarden heeft deelgenomen aan de Actie, behoudt de Organisator zich het recht voor om voor het betreffende Voordeel een nieuwe winnaar aan te duiden en / of de Deelnemer uit te sluiten voor deze en eventuele volgende acties. De organisator is niet verplicht te vermelden dat het Voordeel is komen te vervallen.
 13. Deelname via bepaalde scripts, systemen, geautomatiseerde functies, of allerhande technieken die de winstkansen vergroten is niet toegestaan.

Artikel 3 – Het voordeel

 1. Het Voordeel is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en / of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van de Organisator.

Artikel 4 – Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) het Voordeel.
 2. De Organisator, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het Voordeel of door deelname van de Deelnemer aan de Actie.
 3. De Organisator, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Organisator is ontvangen.
 4. De Organisator geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitgekeerde Voordeel en sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) in dat verband uit. Organisator is niet aansprakelijk voor (i) eventuele gebreken van het Voordeel, (ii) indien het Voordeel later dan aangekondigd wordt ontvangen, (iii) door de verkeerde persoon in ontvangst wordt genomen, (iv) of verloren of beschadigd is tijdens het versturen ervan of (v) indien het (vervangen) Voordeel op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden Voordeel.
 5. In geval van fraude door Deelnemer(s) is de Organisator niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
 6. De Deelnemer is exclusief aansprakelijk voor de inhoud van het Deelnamemateriaal dat hij ter beschikking stelt in het kader van de Actie. De Organisator kan hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. De Deelnemer zal de Organisator vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde in verband met de inhoud van de door de Deelnemer ingediende Deelnamemateriaal.

Artikel 5 – Privacy

 1. De persoonsgegevens die door de Deelnemer in het kader van deze Actie aan de Organisator worden meegedeeld, zijn onderworpen aan toepasselijke nationale wetgeving inzake privacy. Organisator zal deze gegevens in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend verwerken voor doeleinden die het goede verloop van de Actie beogen. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe de Organisator behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld of verkocht.
 2. Elke Deelnemer kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, te richten aan de Organisator, per gewone post naar Tech Data Nederland B.V. Tolnasingel 2, 2411 PV Bodegraven.

Artikel 6 – Gedragscode promotionele kansspelen

 1. De Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen is op deze Actievoorwaarden en op de Actie van toepassing. Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode.

Artikel 7 – Klachten

 1. Met vragen, klachten of opmerkingen kan een ieder zich wenden tot de klantenservice via het e-mail adres info@idol4cashback.nl.

Artikel 8 – Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd de Actievoorwaarden (zonder opgaaf van reden) te wijzigen of de Actie te annuleren indien de Actie in het licht van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties daarvan door overheidsinstanties niet of niet ongewijzigd kan worden verdergezet, indien de verdere uitvoering van de Actie feitelijk of anderszins onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is geworden of indien de omstandigheden rond deze Actie dermate zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke of buiten verhouding extra kosten of moeilijkheden met zich brengt voor de Organisator. De meest recente versie van deze Actievoorwaarden is gedurende de Actieperiode te raadplegen op de website.
 2. De inhoud van de Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan schrijffouten en vergissingen van de Organisator kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Voor Deelnemers is de rechtbank van Arnhem bevoegd, kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer. De Deelnemer en de Organisator verbinden zich er echter toe om voorafgaand aan een eventuele procedure overleg te plegen en te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.

Bijzondere Voorwaarden

Artikel 1 - Actie

 1. De Actie biedt de mogelijkheid een cashback te ontvangen bij aankoop van een Alcatel IDOL 4 + VR smartphone onder de genoemde voorwaarden.
 2. De Actie loopt van 24 april 2017 tot en met 30 juni 2017 (factuurdatum), of zolang de voorraad strekt, en is uitsluitend van toepassing op een Alcatel IDOL 4 + VR smartphone die bij één van de volgende partners is gekocht (Belsimpel, Bol.com, Wehkamp, Mediamarkt, Paradigit, Coolblue).
 3. Maximaal 1x cashback per IMEI-nummer.
 4. De Actie geldt alleen voor natuurlijke personen die een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben en ouder dan 18 jaar zijn op het moment van deelname.

Artikel 2 – Deelname

 1. Ga naar www.idol4cashback.nl en vul het online registratieformulier in. Na afronding van de registratie ontvangt u een bevestigingsmail. Bijkomend kan een kopie worden gevraagd van je aankoopbewijs met hierop een duidelijke vermelding van aankoopdatum en het IMEI nummer van het toestel.
 2. Deelnemers dienen zich uiterlijk 30 juli 2017 te registreren via de actie website om aanspraak te maken op de chashback.
 3. Indien u problemen ondervindt bij het online registreren, kunt u per e-mail contact opnemen via info@idol4cashback.nl.
 4. De Organisator streeft ernaar binnen de 6 weken na afronding van de registratie de cashback uit te voeren.

Artikel 3 – Overige

 1. Uw gegevens worden behandeld conform de van toepassing zijnde nationale privacy wetgeving.
 2. Vragen en opmerkingen over deze Actie kunt u per e-mail sturen naar info@idol4cashback.nl.
 3. De Organisator is te allen tijde gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving een gelijkwaardig alternatief aan te bieden, dit zonder op enige wijze tot compensatie gehouden te zijn.
 4. De cashback is niet inwisselbaar voor andere producten van Alcatel.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer. Bij vermoedens van fraude of onterechte inzending, kan de Organisator zonder opgaaf van reden besluiten Deelnemer uit te sluiten.
 6. Door deelname aan de actie bevestigt de Deelnemer dat hij de Algemene Actievoorwaarden en deze Bijzondere actievoorwaarden zoals vermeld op www.idol4cashback.nl heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Contact

Heeft u vragen over deze actie? Vul dan onderstaand formulier in, wij zullen deze dan z.s.m. beantwoorden.